Podmínky ochrany osobních údajů

I. Základní ustanovení

1. Správce osobních údajů podle § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon") je Organic Oasis SK s.r.o., IČ 46 787 909, se sídlem Bronzová 2, 851 10 Bratislava (dále jen "správce").

2. Kontaktní údaje provozovatele jsou následující

adresa: Bronzová 2, 85110 Bratislava

email: soltysova@organic-oasis.sk

telefon: + 421 907 831 777

3. Osobním údajem se rozumí jakákoli informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelná fyzická osoba je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo odkazem na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontaktní údaje odpovědné osoby jsou následující:

Ing. Lenka Šoltysová, e-mail: soltysova@organic-oasis.sk, mobil: + 421 907 831 777.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytli, nebo osobní údaje, které správce získal na základě vyřízení vaší objednávky.

2. Správce zpracovává vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III. Právní základ a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem pro zpracování osobních údajů je

 • plnění smlouvy mezi vámi a správcem podle § 13 odst. 1 písm. b) zákona,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona,,
 • váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle § 13 odst. 1 písm. a) Zákona.

2. Účelem zpracování osobních údajů je

 • vyřízení vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi vámi a správcem; při podání objednávky jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nezbytné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nezbytným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít nebo ji správce plnit,
 • zasílání obchodních sdělení a provádění dalších marketingových aktivit.

3. Správce údajů neprovádí/neprováděl automatizované individuální rozhodování ve smyslu § 28 zákona. K takovému zpracování jste udělili svůj výslovný souhlas.

IV. Doba uchovávání osobních údajů

1. Správce uchovává osobní údaje

 • Vaše údaje jsou archivovány a uchovávány po dobu stanovenou zákonem, zejména zákonem č. 395/2002 Sb., o archivnictví a spisové službě, v případě účetních záznamů jsou tyto archivovány po dobu 10 let, jak to vyžaduje zákon o účetnictví. Jiné osobní údaje než ty, které uchováváme v rámci našich účetních záznamů a které jste poskytli při registraci na našich webových stránkách, uchováváme po dobu vaší registrace za účelem provozování účtu, který jste si vytvořili. Osobní údaje, které jste nám poskytli na základě vašeho souhlasu, uchováváme po dobu trvání tohoto souhlasu, maximálně však 5 let. Vaše údaje bude naše společnost uchovávat po dobu nezbytnou k naplnění účelu zpracování podle zvláštních předpisů a účelu, pro který byly shromážděny, pokud máme oprávněný zájem na jejich uchování, například do ukončení smluvního vztahu. Po ukončení smluvního vztahu a vypořádání všech závazků vyplývajících z takového smluvního vztahu nebo v souvislosti s ním bude naše společnost uchovávat vaše osobní údaje po nezbytně nutnou dobu a po dobu vyžadovanou příslušnými právními předpisy. Pokud taková zákonná lhůta neexistuje, je naše společnost oprávněna uchovávat vaše osobní údaje po dobu nejméně 5 let od data ukončení smluvního vztahu (maximálně však po dobu 10 let, pokud příslušný zákon nestanoví delší dobu uchovávání). v případě právního sporu s vámi (jako subjektem údajů) po dobu nejméně tří let od data pravomocného ukončení právního sporu.
 • Po dobu odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely.

2. Po uplynutí doby uchovávání správce osobní údaje vymaže.

V. Informace o zpracování osobních údajů subjekty údajů

Ustanovení tohoto bodu 5. se nevztahuje na subjekty údajů, které byly společností Organic Oasis SK výslovně písemně poučeny v souladu s § 19 a 20 zákona o ochraně osobních údajů v případě, že subjekt údajů takové poučení vlastnoručně podepsal, a to od okamžiku vlastnoručního podpisu poučení.

1. Návštěvník webových stránek Organic Oasis SK

Společnost Organic Oasis SK je provozovatelem webových stránek umístěných na adrese www.organic-oasis.sk (dále také jen "webové stránky").

2. Co jsou to soubory cookie? 

Pokud navštívíte web (včetně webu naší společnosti), který píše soubory cookie, vytvoří se ve vašem počítači malý textový soubor cookie. Soubor cookie je krátký textový soubor, který webová stránka ukládá do prohlížeče vašeho počítače nebo mobilního zařízení (včetně tabletu) při jejím prohlížení. Pokud v budoucnu opakovaně navštívíte stejnou stránku, umožní vám to například rychlejší připojení nebo pomůže webové stránce zapamatovat si určité informace o vašich preferencích při prohlížení, typu prohlížeče, zvoleném nastavení webové stránky atd.

Soubory cookie můžete kontrolovat nebo mazat podle vlastního uvážení. Všechny soubory cookie uložené v počítači můžete vymazat a většinu prohlížečů můžete nastavit tak, aby jejich ukládání zabránily. Pokyny pro odstranění nebo zablokování všech souborů cookie, a to i nesprávně uložených, najdete na webových stránkách webových prohlížečů.

 3. Typy souborů cookie a účel použití 

Soubory cookie zpracováváme k různým účelům (uvedeným níže), ale především je používáme k zajištění optimálního zobrazení našich webových stránek, abychom zajistili správnou funkčnost našich webových stránek v souladu s vašimi preferencemi. Pro jiné než výše uvedené účely budou vaše soubory cookie ukládány pouze s vaším souhlasem.

a) Funkční (nezbytné) soubory cookie

Funkční (nezbytné) soubory cookie zaručují funkce, bez nichž byste nemohli webové stránky používat, a zajišťují mimo jiné, že se při vyvolání funkcí webových stránek zobrazí verze, která má objem dat odpovídající používanému internetovému připojení. Soubory cookie tohoto typu navíc ukládají vaše rozhodnutí používat soubory cookie na našich stránkách. Tyto soubory cookie neshromažďují informace a údaje, na jejichž základě bychom vás mohli individuálně identifikovat jako uživatele našich webových stránek.

Nezbytně nutné soubory cookie, které používáme, jsou (zpracovávány za následujícím účelem): 

Soubory cookie, které se používají k zabezpečení přenosu dat přes internet;

soubory cookie, které jsou nezbytně nutné k tomu, abychom vám mohli poskytnout službu, kterou jste si výslovně vyžádali;

soubory cookie, které našim webovým stránkám umožňují zapamatovat si volby, které jste na svém zařízení provedli během prohlížení webových stránek, a poskytovat vylepšené a personalizované funkce.

b) Analytické soubory cookie

Tyto soubory cookie se používají k poskytování statistických informací o výkonnosti našich webových stránek (např. počet návštěv, zdroje návštěvnosti atd.).  Analytické soubory cookie mohou například rozpoznat opakované návštěvy našich webových stránek ze stejného zařízení a sledovat vaši aktivitu. Získané informace nám pomáhají zejména zjistit efektivitu jednotlivých částí našich webových stránek, které následně využíváme ke zlepšení samotných webových stránek. Ukládání analytických souborů cookie do vašeho zařízení je možné pouze s vaším předchozím souhlasem. 

Na našich webových stránkách používáme analytické soubory cookie třetích stran, které nevytváří ani nespravuje naše webová stránka, ale třetí strana. Soubory cookie používáme jako součást platformy Google Analytics, která využívá soubory cookie k analýze návštěv našich stránek; více informací najdete na tomto odkazu: 

( https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=sk )

Souhlasem s používáním analytických souborů cookie prostřednictvím platformy Google Analytics souhlasíte s tím, že můžeme ukládat soubory cookie do vašeho počítače prostřednictvím našich webových stránek. 

Souhlas s používáním analytických souborů cookie prostřednictvím platformy Google Analytics můžete kdykoli odvolat, a to i nastavením přímo ve svém webovém prohlížeči nebo také prostřednictvím tohoto odkazu:

( http://www.aboutads.info/choices nebo http://www.youronlinechoices.eu. )

 c) Reklamní soubory cookie 

Reklamní soubory cookie používáme k přizpůsobení části obsahu našich webových stránek vašim preferencím, abychom vám mohli poskytnout relevantní obsah (reklamní prostor); reklamní soubory cookie nám zejména umožňují zobrazovat na webových stránkách cílenou reklamu na základě sledování vašeho chování a vyhledávání na internetu, a to díky identifikaci v nastavení vašeho prohlížeče. Shromážděné údaje však nikdy nepoužíváme k tomu, abychom vás jakkoli kontaktovali; tyto soubory cookie neumožňují identifikovat konkrétní osobu. Ukládání reklamních souborů cookie do vašeho zařízení je možné pouze s vaším předchozím souhlasem.

Na našich webových stránkách používáme analytické soubory cookie třetích stran Shoptet, Facebook, Instagram.

4. Souhlas s používáním (zpracováním) souborů cookie

Při první návštěvě našich webových stránek se zobrazí vyskakovací okno (lišta) s vysvětlením o souborech cookie. V této liště si můžete zvolit, zda souhlasíte nebo nesouhlasíte se zpracováním jednotlivých typů souborů cookie webovými stránkami (s výjimkou funkčních nebo nezbytných souborů cookie, u kterých není váš souhlas vyžadován).  

Používání souborů cookie můžete také kdykoli zakázat přímo ve svém prohlížeči (více informací naleznete přímo v nastavení prohlížeče). Pokud používání souborů cookie odmítnete nebo zakážete, budete moci naše webové stránky používat, ale některé funkce nemusí fungovat správně.

V souvislosti se soubory cookie máte práva uvedená v oddíle VII tohoto dokumentu (níže).

5. Doba zpracování

Údaje o prohlížení uložené podle nastavení souborů cookie uchováváme tak dlouho, jak je to nezbytné pro účel, pro který byly shromážděny, nejdéle však 2 roky.

VI. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby

 • podílející se na dodávkách zboží / služeb / provádění plateb podle smlouvy,
 • poskytování služeb provozu e-shopu (Shoptet) a dalších služeb v souvislosti s provozem e-shopu,
 • poskytování marketingových služeb,
 • externí subdodavatelé, zejména externí účetní, daňové a jiné poradenské společnosti, společnosti poskytující webhosting a správu serverů a/nebo datových úložišť, právní zástupci a další. Konkrétní společnosti a aktivity se mohou měnit podle aktuálních potřeb společnosti Organic Oasis SK.
 • Vaše osobní údaje můžeme také sdílet s našimi klienty, pokud jste dodavatelem, který naší společnosti dodává produkty (tj. zboží/služby), které naše společnost těmto klientům poskytuje.

2. Správce nemá / nehodlá předávat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé poštovních služeb / cloudových služeb.

VII. Vaše práva

1. Za podmínek stanovených v zákoně máte možnost

 • právo na přístup k vašim osobním údajům podle § 21 zákona,
 • právo na opravu osobních údajů podle § 22 Zákona nebo na omezení zpracování podle § 24 Zákona,
 • právo na výmaz osobních údajů podle § 23 zákona,
 • právo vznést námitku proti zpracování podle § 27 zákona,
 • právo na přenositelnost údajů podle § 26 zákona,
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo e-mail správce uvedený v článku III těchto podmínek.

2. Máte také právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že bylo porušeno vaše právo na ochranu osobních údajů.

VIII. Podmínky ochrany osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení ukládání dat a ukládání osobních údajů v papírové podobě.

3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze osoby jím pověřené.

IX. Závěrečná ustanovení

1. Odesláním objednávky z online objednávkového formuláře potvrzujete, že jste se seznámili se zásadami ochrany osobních údajů a že je v plném rozsahu přijímáte.

2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím políčka souhlasu v online objednávkovém formuláři. Zaškrtnutím políčka souhlasu potvrzujete, že jste se seznámili se zásadami ochrany osobních údajů a že je v plném rozsahu přijímáte.

3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi zásad ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a novou verzi zásad ochrany osobních údajů vám zašle také na e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytli. 

Tyto podmínky vstupují v platnost dne 25.5.2018.