Všeobecné obchodní podmínky

 

1. Obecná ustanovení

Tyto obchodní a reklamační podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím, kterým je Organic Oasis SK s.r.o., se sídlem Bronzová 2, 851 10 Bratislava, IČO: 46787909, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl: Sro, vložka č. 83373/B.

(dále jen "prodávající") a kupujícím, jejímž předmětem je nákup a prodej zboží na webových stránkách elektronického obchodu prodávajícího.

Kontaktní údaje prodávajícího:

Organic Oasis SK s.r.o., se sídlem Bronzová 2, 851 10 Bratislava, IČO: 46787909, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl: Sro, vložka č. 83373/B.

DIC: 2023579613 

ČÍSLO DPH: SK2023579613

Telefon: +421 907 831 777 

E-mail: info@organic-oasis.sk

Osoba odpovědná za provoz prodejny:

Ing. Lenka Šoltysová

E-mail: soltysova@organic-oasis.sk

Bankovní účet EUR: VÚB banka, a.s., SK78 0200 0000 0030 4845 9156

Bankovní účet CZ: Slovenská sporiteľňa a.s., SK85 0900 0000 0052 0731 5627

Dozorčí orgán:

Slovenská obchodní inspekce (SOI)

Inspektorát SOI pro Bratislavský kraj

Bajkalská 21/A, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27

tel. č.: 02/ 58272 172, 02/58272 104 fax: 02/ 58272 170

http://www.soi.sk

http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

1.1 Tyto Obchodní a reklamační podmínky ve znění platném ke dni uzavření kupní smlouvy jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. V případě, že prodávající a kupující uzavřou písemnou kupní smlouvu, v níž se dohodnou na podmínkách, které se odchylují od těchto podmínek, mají ustanovení kupní smlouvy přednost před těmito podmínkami. Takto dohodnuté podmínky nesmí být v rozporu s jinými právními předpisy (zkrácení lhůty pro vrácení zboží, záruční lhůty atd.).

1.2 Pro účely těchto obchodních a reklamačních podmínek se doplňkovou smlouvou rozumí smlouva, na jejímž základě kupující nabývá zboží nebo je mu poskytnuta služba, která souvisí s předmětem kupní smlouvy, pokud zboží dodává nebo službu poskytuje prodávající nebo třetí osoba na základě jejich dohody.

1.3 Zobrazená kupní cena za Zboží na jakékoli webové stránce elektronického obchodu provozované Prodávajícím zahrnuje daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platnými právními předpisy Slovenské republiky a nezahrnuje cenu za přepravu Zboží nebo jiné volitelné služby. Všechny propagační akce platí do vyprodání zásob, pokud není u konkrétního zboží uvedeno jinak.

1.4 Prodávající si vyhrazuje právo kdykoli upravit cenu Zboží zobrazenou na jakékoli webové stránce elektronického obchodu provozované Prodávajícím. Změna ceny Zboží se nevztahuje na kupní smlouvy uzavřené před změnou ceny bez ohledu na to, že k dodání Zboží ještě nedošlo. 

1.5 V případě, že prodávající nesplní své povinnosti stanovené platnými právními předpisy České republiky nebo Evropských společenství nebo těmito obchodními podmínkami, může kupující uplatnit své právo vůči prodávajícímu prostřednictvím příslušného soudu.

 

2. Způsob uzavření kupní smlouvy

2.1. Kupující zašle prodávajícímu návrh na uzavření kupní smlouvy formou vyplněného a odeslaného formuláře na internetových stránkách prodávajícího, kterým kupující zaslal návrh na uzavření kupní smlouvy, jejímž předmětem je úplatný převod vlastnického práva ke kupujícím specifikovanému zboží za kupní cenu a za podmínek uvedených v této objednávce (dále jen "objednávka").

2.2 Po odeslání Objednávky obdrží Kupující na svou e-mailovou adresu automaticky provedené oznámení o přijetí Objednávky v elektronickém systému Prodávajícího (dále jen "Potvrzení o přijetí Objednávky"). Veškeré další informace týkající se objednávky kupujícího mohou být v případě potřeby zaslány na e-mailovou adresu kupujícího.

2.3 Potvrzení o dodání obsahuje informaci o tom, že Prodávající obdržel Objednávku, nepředstavuje však přijetí návrhu na uzavření Kupní smlouvy.

2.4 Prodávající poté zašle na e-mailovou adresu kupujícího e-mail s informací, zda byla objednávka kupujícího přijata ("přijetí objednávky"). Akceptace objednávky musí obsahovat údaje o názvu a specifikaci zboží, jehož prodej je předmětem kupní smlouvy, údaje o ceně zboží a/nebo jiných služeb, údaje o předpokládané době dodání zboží, název a údaje o místě, kam má být zboží dodáno, a údaje o případné ceně, podmínky, způsob a termín dopravy zboží do sjednaného místa dodání zboží kupujícímu, údaje o prodávajícím (obchodní firma, sídlo, DIČ, číslo zápisu v obchodním rejstříku apod.) a případně další nezbytné údaje.

2.5 Kupní smlouva je uzavřena okamžikem doručení akceptace objednávky v elektronické nebo písemné podobě kupujícímu.

2.6 Před odesláním objednávky prodávající jasně, jednoznačně, srozumitelně a nezaměnitelně informuje kupujícího o předsmluvních informacích týkajících se reklamačních, platebních, obchodních, přepravních a dalších podmínek, a to prostřednictvím:

(a) hlavní charakteristiky zboží nebo povaha služby jsou v rozsahu odpovídajícím použitému komunikačnímu prostředku a zboží nebo službě uvedeny na příslušné katalogové stránce internetových stránek elektronického obchodu prodávajícího,

(b) informovat o obchodní firmě a sídle prodávajícího na příslušné podstránce internetových stránek elektronického obchodu prodávajícího a v článku 1 těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce internetových stránek elektronického obchodu prodávajícího,

c) telefonní číslo prodávajícího a další údaje důležité pro kontakt kupujícího s prodávajícím, zejména e-mailovou adresu prodávajícího, pokud jsou uvedeny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího a v článku 1 těchto obchodních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,

d) adresu prodávajícího, na které může kupující uplatnit reklamaci zboží nebo služeb, podat stížnost nebo jakoukoli jinou stížnost, jak je informován v článku 1 těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce e-shopu prodávajícího,

e) celkovou cenu zboží nebo služeb včetně daně z přidané hodnoty a všech dalších daní, nebo pokud vzhledem k povaze zboží nebo služeb nelze cenu předem přiměřeně určit, způsob jejího výpočtu, jakož i náklady na dopravu, dodání, poštovné a další náklady a poplatky, nebo pokud tyto náklady a poplatky nelze předem určit, skutečnost, že kupující bude povinen je uhradit, o čemž je informován na příslušné katalogové stránce e-shopu prodávajícího,

f) platební podmínky, dodací podmínky, lhůtu, ve které se prodávající zavazuje dodat zboží nebo poskytnout službu, informace o postupech při uplatňování a vyřizování reklamací, stížností a reklamací kupujícího informované v příslušných článcích těchto obchodních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce e-shopu prodávajícího,

g) informace o právu kupujícího odstoupit od kupní smlouvy, podmínkách, lhůtě a postupu pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy v článku 10 těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce e-shopu prodávajícího,

(h) poskytnutí formuláře pro odstoupení od smlouvy v článku 10 a v příloze těchto obchodních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce internetových stránek elektronického obchodu prodávajícího; prodávající rovněž poskytl samotný formulář pro odstoupení od smlouvy v příloze těchto obchodních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce internetových stránek elektronického obchodu prodávajícího.

i) informaci o tom, že v případě odstoupení od kupní smlouvy nese kupující náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu dle § 10 odst. 3 zákona č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavírané na dálku nebo smlouvy uzavírané mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně a doplnění některých zákonů (dále jen "zákon o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku"), a v případě, že odstoupí od kupní smlouvy i náklady na vrácení zboží, které vzhledem k jeho povaze nelze vrátit poštou, informován v článku 10 těchto obchodních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce e-shopu prodávajícího,

j) povinnost kupujícího uhradit prodávajícímu cenu za skutečně poskytnuté plnění dle § 10 odst. 5 zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku, pokud kupující odstoupí od smlouvy o poskytování služeb poté, co udělil prodávajícímu výslovný souhlas dle § 4 odst. 6 zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku, o čemž informuje v článku 10 těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce e-shopu prodávajícího,

k) okolnosti, za kterých kupující ztrácí právo odstoupit od smlouvy, o kterých je informován v článku 10 těchto obchodních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce e-shopu prodávajícího,

l) poučení o odpovědnosti prodávajícího za vady zboží nebo služeb dle § 622 a 623 občanského zákoníku je uvedeno v článku 8 těchto obchodních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce e-shopu prodávajícího,

m) o existenci a podrobnostech záruky poskytované výrobcem nebo prodávajícím podle přísnějších zásad, než stanoví § 502 občanského zákoníku, pokud je výrobcem nebo prodávajícím poskytována, jakož i informace o existenci a podmínkách asistence a služeb poskytovaných kupujícímu po prodeji zboží nebo poskytnutí služby, pokud je taková asistence poskytována, informovány na příslušné katalogové stránce e-shopu prodávajícího a článku 9 těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce e-shopu prodávajícího,

(n) existenci příslušných kodexů chování, které se prodávající zavázal dodržovat, a způsob, jakým se s nimi může kupující seznámit nebo získat jejich znění, o čemž je informován na příslušné katalogové stránce e-shopu prodávajícího,

o) dobu trvání smlouvy, jde-li o smlouvu uzavřenou na dobu určitou; jde-li o smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou nebo jde-li o smlouvu, která se automaticky prodlužuje, jsou informace o podmínkách ukončení smlouvy uvedeny na příslušné katalogové stránce e-shopu prodávajícího a v následujících obchodních a reklamačních podmínkách, které jsou umístěny na příslušné podstránce e-shopu prodávajícího,

p) minimální doba trvání závazků kupujícího z kupní smlouvy, pokud z kupní smlouvy takový závazek pro kupujícího vyplývá, byla uvedena na příslušné katalogové stránce e-shopu prodávajícího a v těchto obchodních podmínkách, které jsou umístěny na příslušné podstránce e-shopu prodávajícího,

q) o povinnosti Kupujícího zaplatit na žádost Prodávajícího zálohu nebo poskytnout jinou finanční jistotu a o podmínkách vztahujících se na její poskytnutí, pokud z Kupní smlouvy taková povinnost pro Kupujícího vyplývá, byl informován na příslušné katalogové stránce e-shopu Prodávajícího a v těchto Obchodních a reklamačních podmínkách, které jsou umístěny na příslušné podstránce e-shopu Prodávajícího,

(r) funkčnosti, včetně případných technických ochranných opatření k zabezpečení elektronického obsahu, o nichž je informováno na příslušné katalogové stránce e-shopu prodávajícího a v těchto obchodních podmínkách, které jsou umístěny na příslušné podstránce e-shopu prodávajícího,

(s) kompatibilitu Elektronického obsahu s hardwarem a softwarem, která je Prodávajícímu známa nebo o níž lze důvodně předpokládat, že je mu známa, případně na příslušné katalogové stránce webových stránek elektronického obchodu Prodávajícího a v těchto podmínkách prodeje a záruky, které jsou umístěny na příslušné podstránce webových stránek elektronického obchodu Prodávajícího,

t) možnost a podmínky mimosoudního řešení sporu prostřednictvím systému alternativního řešení sporů, pokud se prodávající zavázal takový systém využít, na příslušné katalogové stránce e-shopu prodávajícího a v těchto obchodních podmínkách, které jsou umístěny na příslušné podstránce e-shopu prodávajícího,

(u) úkony nezbytné pro uzavření kupní smlouvy tak, že tyto nezbytné úkony popíše v těchto obchodních podmínkách, které jsou umístěny na příslušné podstránce internetových stránek elektronického obchodu prodávajícího,

v) že kupní smlouva bude uložena v elektronické podobě u prodávajícího a bude kupujícímu k dispozici poté, co si ji kupující písemně vyžádá, a to formou informace na příslušné katalogové stránce e-shopu prodávajícího a v těchto obchodních podmínkách, které jsou umístěny na příslušné podstránce e-shopu prodávajícího,

w) o tom, že jazykem nabízeným pro uzavření smlouvy je čeština, je informováno na příslušné katalogové stránce e-shopu prodávajícího a v těchto obchodních podmínkách, které jsou umístěny na příslušné podstránce e-shopu prodávajícího.

2.7 Pokud prodávající nesplnil informační povinnost uhradit dodatečné poplatky nebo jiné náklady podle bodu 2.6 písm. e) těchto obchodních podmínek nebo náklady na vrácení zboží podle bodu 2.6 písm. i) těchto obchodních podmínek, není kupující povinen tyto dodatečné náklady nebo poplatky uhradit.

 

3. Práva a povinnosti prodávajícího

3.1 Prodávající je povinen:

(a) dodat Zboží Kupujícímu v dohodnutém množství, kvalitě a ve sjednané lhůtě na základě objednávky potvrzené přijetím a zabalit je nebo vybavit pro přepravu způsobem nezbytným pro jeho uchování a ochranu,

b) zajistit, aby dodané zboží bylo v souladu s platnými slovenskými právními předpisy,

c) neprodleně po uzavření kupní smlouvy, nejpozději však spolu s dodáním zboží, poskytnout kupujícímu potvrzení o uzavření kupní smlouvy na trvalém nosiči, například e-mailem. Potvrzení musí obsahovat všechny informace uvedené v bodě 2.6, včetně formuláře pro odstoupení od smlouvy.

d) předat kupujícímu nejpozději spolu se zbožím v písemné nebo elektronické podobě všechny doklady potřebné k převzetí a užívání zboží a další doklady předepsané platnými slovenskými právními předpisy (návody ve slovenském jazyce, záruční list, dodací list, daňový doklad).

3.2 Prodávající má právo na řádné a včasné zaplacení kupní ceny kupujícím za dodané zboží.

3.3 Pokud prodávající není schopen z důvodu vyprodání zásob nebo nedostupnosti zboží dodat kupujícímu zboží ve lhůtě sjednané v kupní smlouvě nebo uvedené v těchto obchodních podmínkách nebo za sjednanou kupní cenu, je prodávající povinen nabídnout kupujícímu náhradní plnění nebo možnost kupujícího odstoupit od kupní smlouvy (zrušit objednávku). Kupující může odstoupit od kupní smlouvy nebo zrušit objednávku zasláním e-mailu. Pokud kupující již zaplatil kupní cenu nebo její část, vrátí prodávající kupní cenu nebo její již zaplacenou část do 14 dnů ode dne doručení e-mailu o odstoupení od kupní smlouvy nebo zrušení objednávky kupujícímu na účet určený kupujícím, pokud se strany nedohodnou jinak. Nepřijme-li Kupující v přiměřené lhůtě Prodávajícím nabízené náhradní plnění nebo neodstoupí-li od Kupní smlouvy, je Prodávající oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit, a pokud již Kupující zaplatil Kupní cenu nebo její část, je Prodávající povinen vrátit Kupní cenu nebo její již zaplacenou část do 14 dnů ode dne doručení odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícímu.

 

4. Práva a povinnosti kupujícího

4.1 Kupující byl prodávajícím informován o tom, že součástí objednávky je povinnost zaplatit cenu.

4.2 Kupující je povinen:

(a) převzít objednané a dodané zboží,

b) zaplatit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu v dohodnuté lhůtě splatnosti, včetně nákladů na dodání zboží.

4.3 Kupující má právo na dodání Zboží v množství, kvalitě, termínu a místě dohodnutém Smluvními stranami.

 

5. Dodací podmínky 

5.1 Obvyklá dostupnost zboží s datem jeho odeslání je uvedena u každého produktu na webových stránkách elektronického obchodu.

5.2 Není-li mezi prodávajícím a kupujícím v kupní smlouvě dohodnuto jinak, prodávající dodá zboží kupujícímu bez prodlení. Dodací lhůta pro Slovenskou republiku je maximálně 3 pracovní dny od data odeslání Zboží ze skladu Prodávajícího. Dodací lhůta pro Českou republiku je maximálně 5 pracovních dnů ode dne odeslání Zboží ze skladu Prodávajícího. Ve výjimečných a odůvodněných případech může být dodací lhůta prodloužena; v takovém případě prodávající neprodleně informuje kupujícího.

5.3 Ceny Zboží jsou konečné včetně 20% DPH.

5.4 Barevné zobrazení Zboží na monitoru nemusí přesně odpovídat skutečným barevným odstínům, jak je Kupující vnímá ve skutečnosti. Zobrazení barevných odstínů závisí mimo jiné na kvalitě použitého monitoru nebo jiného zobrazovacího zařízení.

5.5 Kupující je povinen převzít Zboží v místě dohodnutém Prodávajícím nebo jeho zástupcem oprávněným k dodání Zboží a Kupujícím v Kupní smlouvě nebo jinak v době před dodáním Zboží ("Místo"). Kupující je povinen převzít Zboží v době dohodnuté Prodávajícím nebo jeho zástupcem pověřeným dodáním Zboží a Kupujícím v Kupní smlouvě nebo jinak v době před dodáním Zboží ("Časový rozsah").

5.6 Pokud Prodávající dodá Zboží Kupujícímu v Místě a v Časovém rozsahu, je Kupující povinen převzít Zboží osobně nebo zajistit, aby Zboží převzala osoba pověřená Prodávajícím v nepřítomnosti Kupujícího k převzetí Zboží, a podepsat protokol o zaplacení Kupní ceny a o dodání a předání Zboží. Třetí strana oprávněná k převzetí zboží musí prodávajícímu poskytnout kopii přijetí objednávky. Zboží se považuje za dodané a převzaté okamžikem doručení zboží kupujícímu. Dodáním Zboží Kupujícímu se rozumí dodání Zboží na Místo, převzetí Zboží Kupujícím nebo jím pověřenou třetí osobou a podepsání protokolu o zaplacení Kupní ceny a dodání a předání Zboží Kupujícím nebo jím pověřenou třetí osobou.

5.7 Pokud bude nutné dodání Zboží opakovat z důvodu nepřítomnosti Kupujícího na Místě a v Časovém rozsahu nebo pokud Kupující nepřevezme Zboží do 7 dnů po uplynutí Časového rozsahu bez předchozího písemného odstoupení od Kupní smlouvy, je Prodávající oprávněn požadovat náhradu škody ve výši skutečných nákladů na neúspěšný pokus o dodání Zboží na Místo.

5.8 Kupní smlouva se uzavírá s rozvazovací podmínkou s tím, že pokud Kupující nezaplatí Prodávajícímu sjednanou Kupní cenu dle bodu 4.2 těchto Obchodních podmínek do 15 dnů od výzvy Prodávajícího k převzetí Zboží, Smlouva se od počátku ruší, smluvní strany si vrátí nebo nahradí veškeré přijaté plnění a Prodávající se stává volným disponentem objednaného Zboží.

5.9 Kupující je oprávněn zkontrolovat zásilku, tj. Zboží, jakož i jeho obal bezprostředně po dodání za přítomnosti zástupce Prodávajícího. V případě zjištění existence vady zboží a/nebo v případě, že je zásilka nekompletní (nižší počet kusů zboží nebo chybí objednané zboží), je zástupce prodávajícího povinen umožnit kupujícímu sepsání zápisu o rozsahu a povaze vady zboží, jehož správnost potvrdí zástupce prodávajícího. Na základě takto vyhotoveného a prodávajícímu doručeného zápisu může kupující následně odmítnout převzít dodané vadné zboží nebo potvrdit dodání vadného zboží a následně v souladu s článkem 8 těchto obchodních a reklamačních podmínek uplatnit u prodávajícího nebo určené osoby reklamaci vad zboží. Odmítne-li kupující vadné zboží převzít, nese veškeré účelně vynaložené náklady na vrácení zboží prodávajícímu prodávající.

5.10. Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v případě nedodání zboží prodávajícím ve lhůtě uvedené v odst. 5.2 těchto obchodních podmínek a prodávající je povinen vrátit kupujícímu již uhrazenou část kupní ceny do 14 dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy bezhotovostním převodem na bankovní účet kupujícího určený kupujícím.

 

6. Kupní cena, platební podmínky a poštovné 

6.1 Kupní cena za Zboží sjednaná v Kupní smlouvě mezi Prodávajícím a Kupujícím je uvedena v Akceptaci objednávky ("Kupní cena") a zahrnuje platnou sazbu DPH. Ceny uvedené za Zboží nezahrnují poštovné, manipulaci, pojištění ani jiný způsob dopravy Zboží ke Kupujícímu.

6.2 Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu včetně nákladů na dodání zboží, a to buď platební kartou online prostřednictvím platební brány Global Payments, na dobírku v místě dodání zboží nebo bezhotovostním převodem na účet prodávajícího uvedený v přijetí objednávky nebo na internetových stránkách prodávajícího v době před převzetím zboží.

6.3 Pokud kupující uhradí kupní cenu prodávajícímu bezhotovostním převodem na účet č.: SK7802000000003048459156, je dnem úhrady den, kdy byla celá kupní cena připsána na účet prodávajícího.

6.4 Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu za sjednané zboží ve lhůtě dle kupní smlouvy, nejpozději však při převzetí zboží.

6.5 Pokud Kupující nezaplatí Prodávajícímu celou kupní cenu do okamžiku dodání Zboží na místo a Strany se nedohodly na úhradě kupní ceny za Zboží ve splátkách, je Prodávající oprávněn odmítnout dodání Zboží Kupujícímu.

6.6 Zboží zaplacené předem s místem dodání v České republice bude dodáno Kupujícímu:

6.6.1. prostřednictvím kurýrní služby Zásilkovna s.r.o. s doručením na adresu, přičemž poštovné činí 116CZK nebo

6.6.2. prostřednictvím pobočkyZásilkovna s.r.o., v tomto případě činí poštovné 79CZK.

6.7. Pokud si Kupující objedná Zboží s dodáním do České republiky v hodnotě nad 2100CZK, bude dodání poskytnuto zdarma.

6.8. Prodávající doručuje Zboží pouze na území České Republiky. Pokud chce Kupující doručit Zboží, do jiné země než Česká Republika, kontejtujte nás na info@organic-oasis.cz

 

7. Nabytí vlastnictví a přechod nebezpečí škody na zboží

7.1 Převzetím zboží na dohodnutém místě přechází vlastnické právo ke zboží na kupujícího. Kupující, který nesplňuje definici spotřebitele uvedenou v § 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z. z. o ochraně spotřebitele a o změně zákona Slovenské národní rady č. 372/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), nabývá vlastnické právo ke zboží až úplným zaplacením celé kupní ceny za zboží.

7.2 Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem, kdy kupující nebo jím pověřená třetí osoba převezme zboží od prodávajícího nebo od zástupce prodávajícího pověřeného dodáním zboží, nebo pokud tak kupující neučiní včas, okamžikem, kdy prodávající umožní kupujícímu nakládat se zbožím a kupující zboží nepřevezme.

 

8. Reklamační řízení (odpovědnost za vady, záruka, reklamace)

8.1. Pokud se na zboží vyskytne vada, kterou lze odstranit, má kupující právo na její bezplatné, včasné a řádné odstranění. Prodávající je povinen vadu odstranit bez zbytečného odkladu.

8.2 Kupující může namísto odstranění vady požadovat výměnu zboží nebo, pokud se vada týká pouze součásti zboží, výměnu součásti, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem k ceně zboží nebo závažnosti vady.

8.3 Prodávající může vždy místo odstranění vady vyměnit vadné zboží za bezvadné, pokud to kupujícímu nezpůsobí vážné obtíže.

8.4 Vyskytne-li se na zboží vada, kterou nelze odstranit a která brání řádnému užívání zboží jako věci bez vady, má kupující právo na výměnu zboží nebo na odstoupení od kupní smlouvy. Stejná práva náleží kupujícímu, pokud se jedná o vady odstranitelné, ale kupující nemůže zboží řádně užívat pro opětovný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad.

8.5 Pokud se vyskytnou jiné neodstranitelné vady, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny zboží.

8.6 Prodávající upozornil kupujícího na jeho práva dle § 622 občanského zákoníku (body 8.1 až 8.3 těchto obchodních podmínek) a na jeho práva dle § 623 občanského zákoníku (body 8.4 až 8.5 těchto obchodních podmínek) umístěním těchto obchodních podmínek na příslušné podstránce e-shopu prodávajícího a kupující měl možnost se s nimi seznámit v době před odesláním objednávky.

8.7 Prodávající odpovídá za vady Zboží v souladu s platnými předpisy Slovenské republiky a Kupující je povinen uplatnit reklamaci u Prodávajícího nebo určené osoby. Informace o určených osobách a servisních místech pro záruční a pozáruční servis jsou uvedeny na zadní straně záručního listu nebo je prodávající poskytne kupujícímu na vyžádání telefonicky nebo e-mailem.

8.8 Na vyřizování reklamací se vztahuje platný reklamační řád prodávajícího, tj. článek 8 těchto obchodních a reklamačních podmínek. Kupující byl řádně seznámen s reklamačním řádem a informován o podmínkách a způsobu uplatnění reklamace zboží, včetně údajů o tom, kde lze reklamaci uplatnit, a o provádění záručních oprav v souladu s § 18 odst. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochraně spotřebitele a o změně zákona Slovenské národní rady č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon). o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon") v době před uzavřením kupní smlouvy umístěním těchto obchodních podmínek na příslušné podstránce e-shopu prodávajícího a kupující měl možnost se s nimi seznámit v době před odesláním objednávky.

8.9 Reklamační řád se vztahuje na Zboží zakoupené Kupujícím u Prodávajícího formou elektronického obchodu na webových stránkách elektronického obchodu Prodávajícího.

8.10 Během záruční doby má kupující právo uplatnit u prodávajícího nároky z vad zboží zakoupeného u prodávajícího, za které odpovídá výrobce, dodavatel nebo prodávající.

8.11. Má-li Zboží vady, má Kupující právo uplatnit reklamaci u Prodávajícího v souladu s ustanovením § 18 odst. 2 Zákona, a to zasláním Zboží do sídla Prodávajícího a doručením projevu vůle Kupujícího uplatnit právo dle bodů 8.1 až 8.5 těchto obchodních a reklamačních podmínek (dále jen "Oznámení o reklamaci") Prodávajícímu, např. formou vyplněného reklamačního formuláře, který je umístěn na příslušné podstránce e-shopu Prodávajícího. Prodávající doporučuje zboží při zasílání na reklamaci pojistit. Prodávající nepřijímá zásilky na dobírku. Kupující je povinen v oznámení o reklamaci uvést pravdivě všechny požadované údaje, zejména uvést přesný druh a rozsah vady zboží; kupující rovněž uvede, která ze svých práv vyplývajících z § 622 a 633 občanského zákoníku uplatňuje. Kupující má rovněž právo uplatnit reklamaci u osoby pověřené výrobcem zboží k provádění záručních oprav (dále jen "pověřená osoba"). Seznam určených osob je uveden v záručním listě nebo jej prodávající zašle kupujícímu na jeho žádost.

8.12. Reklamační řízení týkající se zboží, které lze dodat prodávajícímu, začíná dnem, kdy jsou kumulativně splněny všechny následující podmínky:

(a) doručení Oznámení o reklamaci Prodávajícímu,

b) doručení zboží, které kupující reklamuje, prodávajícímu nebo určené osobě,

c) doručení přístupových kódů, hesel apod. k reklamovanému zboží Prodávajícímu, pokud jsou tyto informace nezbytné pro řádné vyřízení Reklamace;

8.13. Je-li předmětem reklamace zboží, které objektivně nelze prodávajícímu dodat nebo které je pevně zabudováno, je kupující povinen kromě splnění podmínek dle bodu 8.12 písm. a) a c) těchto reklamačních a obchodních podmínek poskytnout veškerou potřebnou součinnost k provedení kontroly reklamovaného zboží prodávajícím nebo třetí osobou určenou prodávajícím. Reklamační řízení týkající se zboží, které nelze prodávajícímu objektivně dodat nebo které je opraveno, je zahájeno dnem, kdy byla provedena kontrola zboží podle věty první. Pokud však Prodávající nebo jím určená třetí osoba nezajistí prohlídku v přiměřené lhůtě, nejpozději však do 10 dnů od doručení Oznámení o reklamaci Prodávajícímu, a to i přes poskytnutí potřebné součinnosti ze strany Kupujícího, reklamační řízení se zahajuje dnem doručení Oznámení o reklamaci Prodávajícímu. 

8.14. Prodávající nebo jím pověřená osoba vystaví Kupujícímu potvrzení o uplatnění reklamace vhodnou formou zvolenou Prodávajícím, např. formou e-mailu nebo písemně, ve kterém je Prodávající povinen přesně označit reklamované vady Zboží a opětovně poučit Spotřebitele o jeho právech dle bodu 8.14. 1. až 8.3. těchto obchodních a reklamačních podmínek (§ 622 občanského zákoníku) a práva vyplývající z bodů 8.4. až 8.5. těchto obchodních a reklamačních podmínek (§ 623 občanského zákoníku). Je-li reklamace uplatněna prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, je prodávající povinen doručit kupujícímu potvrzení o uplatnění reklamace neprodleně; není-li možné potvrzení doručit neprodleně, musí být doručeno bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o uplatnění reklamace; potvrzení o uplatnění reklamace nemusí být doručeno, má-li kupující možnost prokázat uplatnění reklamace jiným způsobem.

8.15. Kupující je oprávněn rozhodnout, které ze svých práv podle § 622 a 623 občanského zákoníku uplatní, a zároveň je povinen bezodkladně doručit prodávajícímu informaci o svém rozhodnutí. Na základě rozhodnutí kupujícího, které z práv podle § 622 a § 623 občanského zákoníku uplatňuje, je prodávající nebo jím pověřená osoba povinna určit způsob vyřízení reklamace podle § 2 písm. m) zákona ihned, ve složitějších případech do 3 dnů od zahájení reklamačního řízení, v odůvodněných případech, zejména je-li požadováno komplexní technické posouzení stavu zboží, nejpozději do 30 dnů ode dne zahájení reklamačního řízení. Po určení způsobu vyřízení reklamace vyřídí prodávající nebo určená osoba reklamaci ihned; v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později. Vyřízení stížnosti však nesmí trvat déle než 30 dnů od data podání stížnosti. Po uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit nebo si nechat zboží vyměnit za nové.

8.16. Pokud kupující uplatnil reklamaci zboží v prvních 12 měsících od uzavření kupní smlouvy, může prodávající reklamaci vyřídit pouze jejím zamítnutím na základě znaleckého posudku nebo posudku vydaného autorizovanou, notifikovanou nebo akreditovanou osobou nebo posudku určené osoby (dále jen "znalecký posudek zboží"). Bez ohledu na výsledek znaleckého posudku nesmí Prodávající požadovat po Kupujícím úhradu nákladů na znalecký posudek Zboží ani jiných nákladů souvisejících se znaleckým posudkem Zboží.

8.17. Pokud Kupující uplatnil reklamaci Výrobku po 12 měsících od uzavření Kupní smlouvy a Prodávající reklamaci zamítl, uvede osoba, která reklamaci vyřídila, v dokladu o vyřízení reklamace, komu může Kupující zaslat Zboží k odbornému posouzení. Pokud kupující zašle zboží k odbornému posouzení osobě uvedené v reklamačním dokladu, nese náklady na odborné posouzení zboží, jakož i veškeré další související účelně vynaložené náklady prodávající, a to bez ohledu na výsledek odborného posouzení. Prokáže-li kupující znaleckým posudkem odpovědnost prodávajícího za reklamovanou vadu zboží, může kupující nárok znovu uplatnit; po dobu provádění znaleckého posudku záruční doba neběží. Prodávající je povinen uhradit kupujícímu do 14 dnů ode dne opětovného uplatnění reklamace veškeré náklady vynaložené na odborné posouzení zboží, jakož i veškeré související účelně vynaložené náklady. Znovu uplatněný nárok nelze zamítnout. 

8.18. Záruka se nevztahuje na vady, na které byl kupující prodávajícím upozorněn v době uzavření smlouvy nebo o kterých s ohledem na okolnosti, za nichž byla kupní smlouva uzavřena, vědět měl.

8.19. Prodávající si vyhrazuje právo vyměnit vadné zboží za jiné bezvadné zboží se stejnými nebo lepšími technickými parametry, pokud to kupujícímu nezpůsobí vážné obtíže.

8.20. Prodávající neodpovídá za vady Zboží:

(a) pokud Kupující neuplatnil své právo z odpovědnosti Prodávajícího za vady Zboží do konce záruční doby Zboží,

b) pokud je vada Zboží mechanickým poškozením Zboží způsobeným Kupujícím,

c) pokud je vada zboží způsobena používáním zboží v podmínkách, které svou intenzitou, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy neodpovídají přirozenému prostředí zboží,

d) pokud byla vada zboží způsobena neodbornou manipulací, provozem nebo zanedbáním péče o zboží,

e) pokud byla vada zboží způsobena poškozením zboží nadměrným zatížením nebo používáním v rozporu s podmínkami stanovenými v dokumentaci nebo obecnými zásadami běžného používání zboží,

f) pokud je vada zboží způsobena poškozením zboží v důsledku neodvratitelných a/nebo nepředvídatelných událostí,

g) pokud je vada zboží způsobena náhodným poškozením a náhodným znehodnocením zboží,

h) pokud byla vada zboží způsobena neodborným zásahem, poškozením vodou, požárem, statickou nebo atmosférickou elektřinou nebo jinými zásahy vyšší moci,

i) pokud je vada zboží způsobena zásahem do zboží neoprávněnou osobou.

Pokud je zásilka nekompletní nebo se jedná o zjevnou vadu, kterou mohl kupující zjistit prohlídkou zásilky při dodání zboží a kterou kupující neoznámil zástupci prodávajícího v souladu s bodem 5.9 těchto reklamačních a obchodních podmínek, budou následné reklamace tohoto druhu uznány pouze v případě, že kupující prokáže, že zboží mělo reklamované vady již v době jeho převzetí kupujícím.

8.21. Prodávající je povinen reklamaci vyřídit a reklamační řízení ukončit jedním z následujících způsobů:

(a) předáním opraveného zboží,

b) výměnou zboží,

c) vrácení kupní ceny zboží,

d) zaplacení přiměřené slevy z ceny zboží,

(e) písemným oznámením převzít plnění určené prodávajícím,

(f) odůvodněným zamítnutím reklamace zboží.

8.22. Prodávající je povinen vydat kupujícímu písemný doklad o způsobu vyřízení reklamace a o vyřízení reklamace nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace osobně, prostřednictvím provozovatele poštovních nebo kurýrních služeb nebo doručovací služby.

Prodávající informuje kupujícího o výsledku reklamace neprodleně po ukončení reklamačního řízení telefonicky nebo e-mailem a zároveň kupujícímu spolu se zbožím nebo e-mailem doručí doklad o vyřízení reklamace.

8.23. Záruční doba je 24 měsíců od data dodání zboží, pokud není pro konkrétní případy stanovena jiná záruční doba.

8.24. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou Kupující nemohl Zboží používat z důvodu záruční opravy Zboží.

8.25 V případě výměny zboží za nové zboží obdrží kupující doklad, ve kterém jsou uvedeny informace o výměně zboží, a veškeré další nároky budou uplatňovány na základě kupní smlouvy a tohoto reklamačního dokladu. V případě výměny zboží za nové zboží začíná záruční doba běžet znovu od převzetí nového zboží, ale pouze na nové zboží.

8.26 V případě odstranitelné vady se reklamace vyřizuje v závislosti na rozhodnutí kupujícího podle bodu 8.15 těchto reklamačních a obchodních podmínek následujícím způsobem:

(a) prodávající zajistí odstranění vady, nebo

b) prodávající vymění vadné zboží.

8.27. Jedná-li se o vadu odstranitelnou a Kupující bezodkladně neurčí podle bodu 8.15 těchto Reklamačních a obchodních podmínek způsob vyřízení reklamace, vyřídí Prodávající reklamaci odstraněním vady.

8.28. Jedná-li se o vadu, kterou nelze odstranit, nebo o jednu opakovaně se vyskytující odstranitelnou vadu, nebo o větší počet různých odstranitelných vad, které brání řádnému užívání zboží jako bez vady, vyřídí prodávající v závislosti na rozhodnutí kupujícího dle bodu 8.15 těchto reklamačních a obchodních podmínek reklamaci následujícím způsobem:

(a) nahrazením zboží jiným funkčním zbožím stejných nebo lepších technických vlastností; nebo

b) v případě, že prodávající nemůže zboží vyměnit za jiné zboží, vyřídí reklamaci vrácením kupní ceny za zboží.

8.29. Vyřízení reklamace se vztahuje pouze na vady uvedené v oznámení o reklamaci a v potvrzení o reklamaci zboží dle bodu 8.14 těchto reklamačních a obchodních podmínek.

8.30. Reklamaci použitého zboží není možné uplatnit. Za nadměrně spotřebované zboží se považuje zboží spotřebované z více než jedné třetiny. 

8.31. Nežádoucí nebo vedlejší účinky zakoupených kosmetických výrobků nebo doplňků stravy nejsou důvodem k reklamaci.

8.32. Právo Kupujícího na reklamaci vady Zboží je vyčerpáno poté, co Kupující uplatnil své právo a požádal Prodávajícího o odstranění vady Zboží dle bodu 8.1 těchto Reklamačních a obchodních podmínek, a bez ohledu na výsledek reklamace bude jakákoli opětovná reklamace stejné jedinečné vady (nikoli vady stejného druhu) zamítnuta.

8.33. Ustanovení článku 8 těchto Reklamačních a obchodních podmínek se výslovně nevztahují na subjekty, které nesplňují definici spotřebitele uvedenou v § 2 písm. a) zákona.

 

9. Osobní údaje a jejich ochrana

9.1 Smluvní strany se dohodly, že za účelem řádného vyřízení a doručení objednávky je kupující, je-li fyzickou osobou, povinen oznámit prodávajícímu v objednávce své jméno a příjmení, adresu trvalého pobytu včetně PSČ, telefonní číslo a e-mailovou adresu.

9.2 Smluvní strany se dohodly, že za účelem řádného vyřízení a doručení objednávky je kupující, je-li právnickou osobou, povinen v objednávce sdělit prodávajícímu své obchodní jméno, adresu sídla včetně PSČ, IČ, DIČ (bylo-li přiděleno), telefonní číslo a e-mailovou adresu.

9.3 Kupující, který se zaregistroval v internetovém obchodě, může kdykoli zkontrolovat a změnit poskytnuté osobní údaje, jakož i zrušit svou registraci přihlášením na webových stránkách elektronického obchodu v sekci "Můj profil".

9.4 Prodávající tímto oznamuje kupujícímu, že v souladu s čl. 6 odst. 1. (b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. prosince 2016. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen "Nařízení"), bude prodávající jako správce informačního systému zpracovávat osobní údaje kupujícího bez souhlasu kupujícího jako subjektu údajů v procesu uzavírání kupní smlouvy, neboť zpracování osobních údajů kupujícího bude prodávající provádět v rámci předsmluvních vztahů s kupujícím a zpracování osobních údajů kupujícího je nezbytné pro plnění kupní smlouvy, v níž kupující vystupuje jako jedna ze smluvních stran.

9.5 V souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení může prodávající po dodání objednaného zboží nebo služeb kupujícímu na základě oprávněného zájmu zpracovávat osobní údaje kupujícího také pro účely přímého marketingu a zasílat na e-mailovou adresu kupujícího informace o nových produktech, slevách a akcích na nabízené zboží nebo služby.

9.6 Prodávající se zavazuje nakládat s osobními údaji kupujícího a nakládat s nimi v souladu s platnými právními předpisy Slovenské republiky.

9.7 Prodávající prohlašuje, že v souladu s čl. 5 odst. 1 písm. a) a b) Nařízení bude shromažďovat osobní údaje kupujícího výhradně za účelem stanoveným v těchto obchodních podmínkách.

9.8. Prodávající prohlašuje, že osobní údaje kupujícího bude vždy shromažďovat odděleně na základě odpovídajícího právního základu pro jiné účely, než které jsou uvedeny v těchto obchodních a reklamačních podmínkách, a zajistí, aby tyto osobní údaje byly zpracovávány a používány pouze způsobem, který odpovídá účelu, pro který byly shromážděny, a nebudou sdružovány s osobními údaji shromážděnými za jiným účelem nebo za účelem plnění kupní smlouvy.

9.9 Před podáním objednávky bude kupující požádán, aby zaškrtnutím políčka před podáním objednávky potvrdil, že prodávající kupujícího dostatečným, srozumitelným a nezaměnitelným způsobem informoval o tom, že:

(a) své identifikační údaje uvedené v článku 1 těchto obchodních a reklamačních podmínek prokazující totožnost prodávajícího,

(b) kontaktní údaje prodávajícího nebo odpovědné osoby prodávajícího,

c) účel zpracování osobních údajů, kterým je uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím, a právní základ pro zpracování osobních údajů,

d) že kupující je povinen poskytnout požadované osobní údaje za účelem uzavření kupní smlouvy a řádného zpracování a doručení objednávky,

e) pokud je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f), že oprávněným zájmem prodávajícího je přímý marketing,

f) identifikační údaje třetí strany, kterou je společnost, která kupujícímu dodá objednané zboží, nebo identifikační údaje jiných příjemců nebo kategorií příjemců osobních údajů, pokud existují,

g) dobu uchovávání osobních údajů nebo kritéria pro její určení.

9.10 Prodávající prohlašuje, že bude zpracovávat osobní údaje v souladu s dobrými mravy a bude postupovat způsobem, který není v rozporu s Nařízením ani jinými obecně závaznými právními předpisy nebo je neobchází.

9.11 Prodávající poskytne kupujícímu, jehož údaje zpracovává, v souladu s Nařízením následující informace:

(a) totožnost a kontaktní údaje prodávajícího a případně zástupce prodávajícího,

b) případné kontaktní údaje odpovědné osoby,

(c) účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány, a právní základ pro zpracování,

(d) pokud je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f), na oprávněných zájmech prodávajícího nebo třetí strany,

(e) případné příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů,

(f) případně informace o tom, že prodávající má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci,

(g) dobu uchovávání osobních údajů nebo kritéria pro její určení,

(h) informace o existenci práva požadovat od prodávajícího přístup ke svým osobním údajům a práva na opravu nebo výmaz nebo omezení zpracování nebo práva vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů,

(i) právo podat stížnost u dozorového úřadu,

(j) informace o tom, zda je poskytnutí osobních údajů zákonným nebo smluvním požadavkem nebo požadavkem nezbytným pro uzavření smlouvy, zda je kupující povinen osobní údaje poskytnout, jakož i o možných důsledcích neposkytnutí těchto údajů,

(k) existenci automatizovaného rozhodování, včetně profilování;

Kupující má právo získat od prodávajícího kopii zpracovávaných osobních údajů a kromě toho má právo získat všechny výše uvedené informace. Za jakékoli další kopie vyžádané kupujícím může prodávající účtovat poplatek odpovídající administrativním nákladům na zhotovení kopie.

9.12 Pokud kupující uplatní své právo podle článku 11 písemně nebo elektronicky a z obsahu jeho žádosti je zřejmé, že uplatňuje své právo podle článku 9.11, má se za to, že žádost byla podána podle tohoto nařízení.

9.13 Kupující má právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů prodávajícím, o kterém se domnívá, že je nebo bude zpracováváno pro účely přímého marketingu, včetně profilování, pokud s takovým přímým marketingem souvisí. Pokud kupující vznese námitku proti takovému zpracování, prodávající přestane zpracovávat osobní údaje pro účely přímého marketingu ode dne, kdy prodávající obdrží takovou námitku, a osobní údaje dotčeného kupujícího nesmí být a nebudou pro tyto účely zpracovávány.

9.14 Pokud má kupující podezření, že jsou jeho osobní údaje zpracovávány protiprávně, může podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Pokud kupující není plně způsobilý k právním úkonům, může jeho práva vykonávat jeho zákonný zástupce.

9.15 Prodávající přijme vhodná opatření, aby poskytl kupujícímu veškeré informace uvedené v článku 11 ve stručné, přehledné, srozumitelné a snadno dostupné formě, jasně a jednoduše formulované. Prodávající poskytne informace elektronicky nebo v souladu s Nařízením jiným způsobem, na kterém se dohodne s kupujícím.

9.16 Prodávající poskytne kupujícímu informace o opatřeních přijatých na základě žádosti kupujícího bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce od obdržení žádosti.

9.17 Prodávající tímto upozorňuje kupujícího, že z titulu plnění uzavřené smlouvy zpracování osobních údajů kupujícího znamená, že osobní údaje kupujícího budou zpřístupněny a poskytnuty následujícím třetím osobám nebo kategoriím příjemců:

Packeta s.r.o., Kopčianska 3338/82A, 85101 Bratislava, IČO: 48 136 999

GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o.

Budča 1039, 962 33 Budča, IČO: 36 624 942

sotiha s.r.o., Komenského 2135/39A, 927 05 Šaľa- Veča, IČO: 44 171 439

 

10. Zrušení objednávky

10.1 Kupující má právo kdykoli telefonicky zrušit nebo změnit objednávku bez udání důvodu.

10.2 Prodávající si vyhrazuje právo změnit nebo zrušit objednávku v následujících případech:

10.2.1. Objednávku se nepodařilo potvrdit (nesprávné telefonní číslo, e-mail, kupující je nedostupný atd...) 

10.2.2. objednané zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazně změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, bude prodávající neprodleně informovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.V případě, že kupující již zaplatil část nebo celou kupní cenu, bude tato částka převedena zpět na účet kupujícího do 14 dnů.

 

11. Odstoupení od kupní smlouvy

11.1. Pokud prodávající není schopen splnit své závazky z kupní smlouvy z důvodu vyčerpání zásob prodávajícího, nedostupnosti zboží nebo pokud výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží sjednaného v kupní smlouvě ukončil výrobu nebo provedl tak významné změny, které znemožňují splnění závazků prodávajícího z kupní smlouvy, nebo z důvodu vyšší moci, nebo pokud prodávající ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze požadovat, nezajistí, aby prodávající které po něm lze spravedlivě požadovat, není schopen dodat zboží zákazníkovi ve lhůtě stanovené v těchto obchodních podmínkách nebo za cenu uvedenou v objednávce, je prodávající povinen o této skutečnosti neprodleně informovat kupujícího a současně je povinen nabídnout kupujícímu náhradní plnění nebo možnost kupujícího odstoupit od kupní smlouvy (zrušit objednávku). Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy z důvodů uvedených v tomto článku těchto reklamačních a obchodních podmínek, je prodávající povinen vrátit kupujícímu již zaplacenou zálohu za zboží sjednané v kupní smlouvě do 14 dnů od oznámení o odstoupení od smlouvy převodem na účet určený kupujícím.

11.2 Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu v souladu s § 7 a násl. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku (dále jen "zákon o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku"), a to do 14 dnů od převzetí zboží nebo ode dne uzavření smlouvy o poskytování služeb nebo smlouvy o poskytování elektronického obsahu nedodávaného na hmotném nosiči, pokud prodávající včas a řádně splnil informační povinnosti podle § 3 zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku. 

11.3 Kupující však nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je prodej zboží uzavřeného v ochranném obalu, který není vhodný k vrácení ze zdravotních nebo hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání poškozen. 

11.4 Lhůta pro odstoupení od smlouvy začíná běžet dnem, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba, s výjimkou dopravce, převezme všechny části objednaného zboží, nebo pokud

(a) zboží objednané kupujícím v jedné objednávce je dodáváno samostatně, a to ode dne převzetí zboží, které bylo dodáno jako poslední,

(b) dodá zboží sestávající z několika částí nebo kusů, a to ode dne převzetí poslední části nebo kusu,

(c) dodává zboží na základě smlouvy opakovaně po určitou dobu od data převzetí prvního dodaného zboží.

11.5 Kupující může od kupní smlouvy, jejímž předmětem je koupě zboží, odstoupit i před počátkem běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy.

11.6 Odstoupení od smlouvy musí kupující učinit písemně způsobem nevzbuzujícím pochybnosti o tom, že odstoupení bylo učiněno, nebo formou zápisu na jiném trvalém nosiči nebo na formuláři, který je přílohou č. 1 těchto obchodních a reklamačních podmínek. Lhůta pro odstoupení od smlouvy se považuje za dodrženou, pokud je oznámení o odstoupení od smlouvy odesláno prodávajícímu nejpozději v poslední den lhůty podle § 7 odst. 1 zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku.

11.7 Odstoupení od kupní smlouvy dle předchozího odstavce těchto obchodních podmínek musí obsahovat údaje požadované ve formuláři pro odstoupení od kupní smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 těchto obchodních podmínek, zejména identifikaci kupujícího, číslo a datum objednávky, přesnou specifikaci zboží, způsob, jakým má prodávající vrátit již přijaté plnění, zejména číslo účtu a/nebo poštovní adresu kupujícího.

11.8 Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, ruší se od počátku i jakákoli doplňková smlouva související s kupní smlouvou, od níž kupující odstoupil. V souvislosti se zrušením doplňkové smlouvy nelze po kupujícím požadovat žádné náklady ani jiné platby, s výjimkou nákladů a plateb uvedených v § 9 odst. 3, § 10 odst. 3 a 5 zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku a ceny za službu, pokud je předmětem smlouvy poskytnutí služby a služba byla poskytnuta v plném rozsahu.

11.9. Kupující je povinen zaslat zboží zpět na adresu sídla provozovatele bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů ode dne odstoupení od kupní smlouvy. nebo jej předat prodávajícímu nebo osobě pověřené prodávajícím k převzetí zboží. To neplatí, pokud se lhůta podle první věty tohoto odstavce těchto obchodních podmínek považuje za dodrženou, pokud bylo zboží předáno k přepravě nejpozději v poslední den lhůty.

11.10 Kupující je povinen dodat Prodávajícímu Zboží kompletní, včetně veškeré dokumentace, nepoškozené, pokud možno v původním obalu a nepoužité.

11.11. Doporučuje se zboží pojistit. Prodávající nepřijímá zásilky na dobírku. Prodávající je povinen vrátit kupujícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které od kupujícího obdržel na základě kupní smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně nákladů na dopravu, dodání a poštovné a dalších nákladů a poplatků. Prodávající není povinen vrátit platby Kupujícímu podle tohoto článku těchto obchodních podmínek dříve, než je Zboží doručeno Kupujícímu nebo dokud Kupující neprokáže, že Zboží bylo zasláno zpět Prodávajícímu, ledaže Prodávající navrhne osobní odběr Zboží nebo odběr prostřednictvím jím pověřené osoby.

11.12 Kupující nese náklady na vrácení Zboží Prodávajícímu nebo osobě pověřené Prodávajícím k vyzvednutí Zboží. To neplatí, pokud se prodávající zavázal, že je ponese sám, nebo pokud nesplnil svou povinnost podle § 3 odst. 1 písm. i) zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku.

11.13. Kupující odpovídá pouze za případné snížení hodnoty zboží v důsledku takového nakládání se zbožím, které je nad rámec nakládání nezbytného ke zjištění vlastností a funkčnosti zboží. Spotřebitel neodpovídá za snížení hodnoty zboží, pokud prodávající nesplnil informační povinnost o právu spotřebitele odstoupit od smlouvy podle § 3 odst. 1 písm. h) zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku.

11.14. Prodávající je povinen vrátit Kupní cenu za Zboží Kupujícímu stejným způsobem, jaký použil Kupující při jeho úhradě, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodne na jiném způsobu vrácení, aniž by Kupujícímu v této souvislosti účtoval další poplatky. 

11.15. V případě, že Kupující odstoupí od Smlouvy a dodá Prodávajícímu Zboží, které je použité, poškozené nebo nekompletní, zavazuje se Kupující uhradit Prodávajícímu náklady: 

(a) hodnotu, o kterou byla hodnota zboží snížena ve smyslu § 457 občanského zákoníku ve skutečné výši

b) náklady vzniklé prodávajícímu v souvislosti s opravou zboží a jeho uvedením do původního stavu, vypočtené v souladu s ceníkem pozáručního servisu zboží.

Kupující je povinen zaplatit Prodávajícímu v souladu s tímto článkem Reklamačních a obchodních podmínek náhradu škody nepřesahující rozdíl mezi kupní cenou Zboží a hodnotou Zboží v době odstoupení od kupní smlouvy. 

11.16. V souladu s § 7 odst. 6 zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku nemůže kupující odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem jsou: 

  • prodej zboží vyrobeného podle zvláštních požadavků spotřebitele, zboží vyrobeného na zakázku nebo zboží určeného speciálně pro jednoho spotřebitele,
  • prodej zboží uzavřeného v ochranném obalu, které není vhodné k vrácení ze zdravotních nebo hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen,
  • prodej zvukových a obrazových záznamů, zvukově obrazových záznamů nebo počítačového softwaru prodávaných v ochranném obalu, pokud spotřebitel obal rozbalil,
  • poskytování elektronického obsahu jiného než na hmotném nosiči, pokud bylo poskytování tohoto obsahu zahájeno s výslovným souhlasem spotřebitele a spotřebitel prohlásil, že byl řádně informován o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy.

11.17. Ustanovení článku 10 těchto obchodních a reklamačních podmínek se výslovně nevztahují na subjekty, které nesplňují definici spotřebitele uvedenou v § 2 písm. a) zákona.

 

12. Závěrečná ustanovení

12.1 Pokud je kupní smlouva uzavřena písemně, musí být písemná i jakákoli její změna.

12.2 Strany se dohodly, že komunikace mezi nimi bude probíhat formou e-mailových zpráv.

12.3 Vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, zákona, zákona č. 22/2004 Sb. č. 128/2002 Sb. o státní kontrole vnitřního trhu ve věcech ochrany spotřebitele a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 284/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku. 

12.4 Není-li spotřebitel spokojen se způsobem, jakým prodávající vyřídil jeho reklamaci, nebo domnívá-li se, že prodávající porušil jeho práva, má možnost obrátit se na prodávajícího se žádostí o nápravu. Pokud prodávající na žádost o nápravu odpoví zamítavě nebo na ni neodpoví do 30 dnů ode dne jejího odeslání, má spotřebitel právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu dle ustanovení § 12 zákona č. 391/2015 Sb. o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně a doplnění některých zákonů.

Příslušným subjektem pro alternativní řešení spotřebitelských sporů se společností Organic Oasis SK s.r.o. je Slovenská obchodní inspekce P.O.Box 29, Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava 27, http://www.soi.sk nebo jiná příslušná pověřená právnická osoba zapsaná v seznamu subjektů alternativního řešení sporů vedeném Ministerstvem hospodářství Slovenské republiky (seznam je dostupný na http://www.mhsr.sk); spotřebitel má právo volby, na který z výše uvedených subjektů alternativního řešení sporů se obrátí.

12.5 Spotřebitel může využít platformu pro řešení sporů online, která je k dispozici na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/, a podat návrh na alternativní řešení sporu.

12.6 Tyto obchodní a reklamační podmínky nabývají vůči kupujícímu účinnosti uzavřením kupní smlouvy.

12.7 Kupující je před odesláním objednávky informován, že odesláním objednávky se seznámil s těmito obchodními podmínkami, přečetl si je, porozuměl jejich obsahu a souhlasí s nimi v plném rozsahu.

 

Tyto podmínky vstupují v platnost dne 30.4.2024.